Mark- och miljödomstolens dom från 23 februari 2022 avseende detaljplan för Ångkvarnen har överklagats vidare och ärendet ligger nu hos Mark- och Miljööverdomstolen som först ska ta ställning till om målet ska tas upp till prövning eller inte. Om prövningstillstånd ej beviljas gäller den överklagade domen.