Detaljplanen som antogs i kommunfullmäktige den 14 juni har blivit överklagad. Ärendet ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen för avgörande.